תקנון האתר ותנאי השימוש

שלומות.

אנו מודים לכם על שבחרתם ליהנות משירותי אתר הסחר האלקטרוני www.the-charmer.co.il (להלן: ‘האתר’), המנוהל והמצוי בבעלותה של חברת ‘פלנאט הפי נד-נד בע”מ’ (להלן: ‘החברה’).

האתר ו/או החברה מציעים את שירותיהם – הכול כאמור להלן, בכפוף לתקנון האתר הר”מ ולתנאי השימוש המפורטים להלן (להלן גם יחד: ‘התקנון’).

 

 1. כללי
  • התקנון התקף הינו זה המוצג בכל-עת נתונה באתר.
  • הוראות התקנון תחולנה על רכישה באתר, שימוש, ביקור, גלישה או דפדוף באתר.
  • האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.
  • בעצם הגלישה באתר, השהייה בו ו/או ביצוע רכישה, הגולש מביע את הסכמתו ואת קבלת התקנון כמפורט להלן לרבות האמור בו לעניין הגנה על הפרטיות – כאמור להלן.
  • ככל שיש או שתהיה התקשרות בין החברה לבין גולש לרכישה באתר או באמצעות הטלפון, הרי שהתקנון קובע את זכויות הגולש. יש לקרוא את התקנון בקפידה ולהבין לאשורם את כל סעיפיו והוראותיו.
  • והיה וימצא כי סעיף ו/או תנאי מסוים בתקנון ו/או בהתקשרות בין גולש לבין האתר, אינו בר-תוקף מכול סיבה אשר תהא, ו/או כי הוא בטל או שאינו בר-אכיפה, לא יהיה בדבר כדי להשפיע על בטלותם או על היכולת לאכוף סעיפים ו/או תנאים אחרים המופיעים בתקנון.
 2. שינויים בתקנון
  • אפשר והתקנון יתעדכן מעת-לעת, מכול סיבה אשר תימצא החברה לנכון, וזאת על-פי שיקול דעתה הבלעדי, ואפשר שהדבר יהיה בלא הודעה מראש ומבלי שהחברה פרסמה הודעה בעניין.
  • תוקפם של שינויים בתקנון יהיה מרגע שפורסמו באתר ו/או ממועד אחר שיקבע לצורך העניין – אם נקבע כזה.
  • שימוש באתר או בשירות הניתן בו, לאחר שנעשו שינויים בתקנון, משמעם קבלת השינויים כאמור.
  • משכך נמליץ לקרוא את התקנון מעת לעת.
 3. האתר והשירותים המוצעים בו
  • החברה מציעה, מגוון של תכשיטים (שרשראות ענברים, פעמוני הריון, תכשיטי כסף ועוד), כאמור וכמפורט באתר.
 4. ביטול עסקה על-ידי החברה
  • החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל הצעה ו/או עסקה כלשהי, באם יתברר לה שחלה טעות אנוש או טעות טכנית בפרט מפרטי ההצעה.
  • במקרה של טעות כאמור, תשלח לגולשים-הרוכשים הודעה מתאימה לכתובת הדואר האלקטרוני.
 5. אחריות ותיקונים
  • החברה מעניקה 3 חודשי אחריות מרגע הרכישה במידה ונעשה במוצרים שימוש נאות, וזאת על פי שיקול דעת החברה. תיקון או החלפת המוצר במוצר חלופי חדש יעשו על פי שיקול דעת החברה.
  • לאחר תקופת האחריות החברה מעניקה שירותי תיקון, במידה וניתן לתקן על פי שיקול דעת החברה, בעלות של 80₪. עלות משלוח הפריט לתיקון ועלות החזרתו לשולח חלה על הלקוח.
 6. כתובת הדואר האלקטרוני

החברה לא תישא בכול אחריות לקבלת או לאי-קבלת הודעות בכתובת הדואר של הגולש ו/או הרוכש, למעט אם מדובר בכשל במערכת משלוח ההודעות של החברה.

 1. גישה לאתר
  • רכישת טובין, מותרת לבני 18 שנה ומעלה בלבד, בעלי אזרחות ו/או תושבות ישראלית, המתגוררים בתחומי מדינת ישראל, ואשר הינם בעליו של כרטיס אשראי ישראלי בתוקף.
  • החברה שומרת על זכותה לסרב להעניק גישה לאתר או לחלקים ממנו ו/או את הזכות לביצוע רכישת מוצרים מגולשים אשר ראתה לנכון לעשות כך וזאת לשיקול דעתה הבלעדי וללא התראה מוקדמת.
  • החברה שומרת לעצמה את הזכות למנוע מגולש מלהשתתף באיזה מההצעות ולרכוש טובין דרך האתר, בכל אחד מהמקרים הבאים:
   • אם מסר פרטים שגויים.
   • אם ביצע מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בחברה, או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות החברה ו/או גולשי האתר.
   • אם כרטיס האשראי שברשות הגולש נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.
  • החברה תהייה רשאית לנקוט בצעדים משפטיים כנגד מגישי פרטים כוזבים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לחברה, ו/או לבעליה או למי מטעמם.
  • החברה רשאית לחסום כניסה ו/או גישה לאתר, של גולש, או להשעות את אפשרות הכניסה ו/או גישה, לכל או לחלק של האתר ללא צורך בהודעה מוקדמת, בגין כל התנהגות/פעולה, אשר לפי שיקול דעתה הבלעדי
   של החברה, מפרה חוק ודין כלשהם, או שהיא מזיקה לאינטרסים של גולש אחר, של צד שלישי, של מעניק חסות, או החברה עצמה.
 2. הצהרות הגולש
  בגלישה באתר או בבקשה לקבל שירותים של החברה, מצהיר ומתחייב הגולש:
  שכל המידע שסיפק לחברה, הוא מלא ומדויק.
 1. קניה בטוחה
  • החברה נעזרת בשירותי האבטחה מהטובים הקיימים.
  • החברה מתחייבת לא למסור את פרטי בעלי חשבון באתר לצדדים שלישיים, למעט במקרים בהם יהיה אילוץ או דין המאלץ אותה לעשות כן.
 2. תשלום עבור טובין
  • המחירים המוצגים באתר כוללים מע”מ כדין, אלא אם צוין אחרת במפורש.
  • עסקה שאושרה מהווה קנייה של הטובין, המחייבת את הלקוח בתשלום מלא עבורם, במחיר שהוצג באתר.
  • בביצוע עסקה, הגולש מסכים ומאשר כי אנו מורשים לגבות מחשבון כרטיס האשראי שלו את הסכומים בגין העסקאות שביצע דרך האתר.
  • החיוב יתבצע על-ידי החברה וזאת באמצעות כרטיס האשראי או חשבון הפייפאל שמסר הגולש.
  • במקרה שבו חברת כרטיס האשראי ו/או פייפאל תסרב לכבד את העסקה, תבוטל העסקה והטובין לא יסופקו.
  • החברה אינה אחראית לכל עמלות בנק נוספות, חיובי ריביות, חיובים כספיים, חיובים בגין יתרת חובה, או כל עמלה ו/או חיוב אחר הנגרם כתוצאה מחיובים שנגבו על ידיה.
 3. ביטול עסקה
  • במידה והגולש-הרוכש התחרט לאחר שרכש מוצר (גם אם טרם נשלח אליו אישור עסקה לדואר אלקטרוני), יוכל הגולש-הרוכש לבטל את השתתפותו בעסקה, רק באמצעות תקשורת ישירה עם נציגי החברה.
  • ביטול עסקה שאושרה והחזר כספי בגינה, יתקיימו בהתאם למדיניות ההחזרים של החברה ולהוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א- 1981 (להלן: ‘החוק’).
  • בהתאם לחוק רשאי הגולש-הרוכש לבטל עסקה, בהודעה בכתב,
   • לעניין מוצר – עד 14 יום ממועד קבלת המוצר בפועל ובלבד שהתכשיט נמצא באריזתו המקורית ולא נענד ולא נעשה בו כל שימוש והוא הוחזר בשלמותו למוכר.
   • לעניין שירות – בתוך 14 יום מיום עשיית העסקה, ובלבד שביטול כאמור ייעשה לפחות שני (2) ימי עבודה קודם למועד בו השירות אמור להינתן.
  • זכות הביטול אינה עומדת במקרים הבאים:
   • לגבי ”טובין פסידים” כמשמעם בחוק הגנת הצרכן.
   • לגבי מוצר שהוא מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ”ה-1995.
   • טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה.
   • טובין הניתנים להעתקה שכפול והקלטה לאחר פתיחת אריזתם המקורית.
  • בתוך 14 יום מיום קבלת הודעת הביטול יושב לגולש הסכום ששולם בגין הטובין, בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 ₪ – הנמוך מביניהם, בניכוי דמי משלוח – כאמור להלן.
  • הגולש-הרוכש יחויב בתשלום מלא של דמי המשלוח, גם אם טרם קיבל את המוצר, וזאת במידה והמוצר כבר נשלח מהספק לגולש-הרוכש.
  • לא יתקיים כל חיוב במקרה בו ביטול עסקה נעשה עקב פגם או אי-התאמה בין הטובין לבין הפרטים שנמסרו לגביו על ידי הספק, בכפוף להשבתו לידי הספק.
 4. תוכן האתר והמפורסם בו
  • החברה מציגה באתר תקצירים, ביקורות, תגובות, תפריטי הנחיות והערות גולשים, בנוגע לטובין המוצגים באתר.
  • החברה, בעלי מניותיה, מנהליה או עובדיה לא יישאו באחריות בגין נזק הנגרם כתוצאה מהסתמכות גולש על מידע הזמין באתר.
  • על אחריותו הבלעדית של הגולש להעריך כל מידע, תגובה, דעה, עצה ביקורת, או כל תוכן אחר, הזמינים באתר.
  • יתכן שקישורים אחדים באתר יובילו לאתרים אחרים, שאינם בבעלותה או בשליטתה של החברה.

החברה לא סקרה את האתרים הללו, ואין לה שליטה על התוכן המצוי באתרים אלו.

התחברות לאתרים דרך קישור ו/או הורדה של כל מידע מאתרים מקושרים, נעשות באחריותו של הגולש בלבד.

החברה אינה מצהירה או מתחייבת שהורדות מאתרים מקושרים יהיו חוקיות.

החברה אינה מצהירה ומתחייבת שאתרים מקושרים לא יכילו וירוסים או פגיעות מסוג אחר במערכות המחשוב של הגולש.

 1. דיוור אלקטרוני

בפתיחת חשבון באתר ו/או בעת רכישה באתר ו/או ברכישה באמצעות הטלפון, מביע הגולש את הסכמתו, לקבל הודעות דואר אלקטרוני ו/או הודעות SMS מהחברה לעניין: חשבונו, פעילותו באתר, מידע פרסומי לגבי פעילויות באתר, מבצעים ו/או כל מידע אחר.

 1. התנהלות גולש באתר

בגלישה ושימוש באתר מסכים הגולש גם לתנאים הבאים:

 • לא להעלות, לפרסם, לשלוח בדואר אלקטרוני או בכל דרך אחרת להעביר תוכן כלשהו שמכיל וירוסים ו/או רוגלות ו/או כל קוד מחשב אחר ו/או מסמכים שהם או תוכנם, עלול להפריע, להרוס או להגביל את השימושיות של כל תוכנת מחשב, חומרה, ציוד או תוכן אחר הקשור לאתר.
 • לא להפריע, בכל אופן, לשירותים או לרשת הקשורים לאתר.
 • לא להתנהל באופן פוגעני במהלך השימוש בשירותים או באתר של החברה, תוך התחזות לאדם אחר בזמן שימוש באתר או בשירותים, למטרות לא חוקיות.
 • להיות אחראי אישית ולשפות במלוא גובה הסכום את החברה וכל מי מטעמה, עבור כל נזק ישיר, עקיף ו/או תוצאתי, שהוא יהיה הגורם לו ו/או מעורב בהתרחשותו.
 1. ביקורות גולשים ותכנים אחרים
  • גולשים בעלי חשבון באתר יהיו רשאים, במידה והאתר יאפשר זאת – הכול על-פי החלטת החברה ולשיקול-דעתה הבלעדי, לכתוב באתר הערות, הצעות, רעיונות, תגובות, שאלות או תכנים אחרים.
  • תכנים מגונים, מאיימים, משמיצים, פולשים לפרטיות, מפרים זכויות קניין רוחני, או באופן אחר פוגעים בצד שלישי, שנויים במחלוקת ציבורית, שיש בהם משום אמירות פוליטיות, שידול מסחרי ו/או שאינם עומדים בדרישות חוקי מדינת ישראל – יוסרו לאלתר על-ידי הנהלת האתר.
  • החברה ו/או האתר חופשיים לעשות שימוש בכל הערה, מידע, רעיון, עקרון, ביקורת, תגובה, או טכניקות או חומרים אחרים שגולשים יצרו באתר, או בדף הפייסבוק של האתר וזאת גם מבלי ליידע, לכל מטרה שתמצא לנכון.
  • בעצם פרסום תוכן או חומר באתר, מעניק הגולש לחברה זכות/רשות להשתמש בו, לרבות תחת שמו של השולח, באופן לא אקסקלוסיבי, חופשי מתמלוגים, ובלתי חוזר.
   • החברה אינה אחראית ולא מתחייבת לגבי כל תוכן שפורסם על-ידי גולש על-ידי צד שלישי.
 1. זכויות קניין
  • האתר מכיל מידע, תוכנה, תמונות, גרפים וחומרים אחרים (כולם יחד: ‘תכנים’), אשר מוגנים על-ידי זכויות יוצרים, זכויות מבצעים, סימני מסחר, סודות מסחריים או זכויות קנייניות אחרות, וזכויות אלו הן בנות תוקף ומוגנות בכל הדרכים, במדיה ובטכנולוגיה, אשר קיימות נכון להיום, וכן כאלו שיתפתחו בעתיד.
  • כל התכנים נתונים תחת זכויות יוצרים בהתאם לחוק זכויות יוצרים בישראל, והחברה הינה בעליהן של זכויות אלו, לרבות בבחירה, עיצוב, תיאום, הסדרה והשבחה של תכנים כאמור.
  • לגולש אסור לשנות, להסיר, למחוק, להגדיל, ליצור נגזרת עבודה או לנצל בכל דרך שהיא אחד מהתכנים, בשלמותם או בחלקם.
  • גולש לא יעתיק, ישכפל, ישנה, יתאים, או יפרסם בציבור כל מידע שמקורו באתר.
 2. זכויות מקוונות
  • לחברה הזכות לפקח ולשלוט באמצעים אלקטרוניים, בשטחי פרסום או שימוש אחר של גולשים באתר, ואף לחשוף ולמסור כל מידע, מוקלט או בתקשורת אלקטרונית מכל סוג אם:
   • נדרש הדבר כדי לקיים הוראות חוק כלשהו, רגולציה או דרישה של הרשויות.
   • הדבר הכרחי או נחוץ כדי להפעיל את האתר.
   • הדבר נדרש על-מנת להגן על זכויות הקניין של החברה, וכל גורם אחר הקשור ו/או הרלוונטי לעניין.
 1. זכויות יוצרים

עיצוב האתר, הטקסט, הגרפיקות, התמונות, בחירתם וסידורם, וכל זכויות היוצרים על התוכנה, הינם של החברה וכל הזכויות בהם שמורות לחברה. כל שימוש אחר בחומרים באתר הזה, לרבות שכפול לצורך שינוי, הפצה או פרסום – אסור בתכלית האיסור.

 1. סימני מסחר
  • החברה, האתר, הסמליל של האתר, כותרות המצויות באתר, אלמנטים גראפיים, ואייקונים, מהווים סימני מסחר של החברה.
 2. הגנה על פרטיות
  • החברה דואגת לפרטיות של לקוחותיה ואינה מעבירה את הפרטים אודות לקוחותיה לאחרים.
  • עם-זאת, החברה תעביר פרטי גולש וכל מידע אשר יהיה ברשותה, על מנת לציית לחוק, בין אם תתבקש לעשות זאת על ידי גוף משפטי או ממשלתי בעל סמכות, ובין אם לפי שיקול דעתה הקובע כי צעד זה נחוץ, על מנת לשמור על החוק.
  • החברה תעביר פרטי גולש וכל מידע אשר יהיה ברשותה, לרבות תוכן, אם צעד זה נדרש על מנת לאכוף את תנאי השימוש, או על מנת להשיב לתביעה משפטית הטוענת כי תוכן כלשהו מפר זכויות צד שלישי, או על מנת להגן על הזכויות, הרכוש והבטיחות של החברה, לקוחותיה, עובדיה והציבור הכללי.
  • החברה תהא רשאית לעשות שימוש ב-“עוגיות” (“cookies”), על מנת לספק לגולשים שירות מהיר ויעיל.
 3. הגבלת אחריות החברה
  • כל המידע הכתוב באתר אינו בגדר המלצה רפואית ויש להתייעץ ברופא מומחה במידת הצורך לשאלות רפואיות.
  • ענידת מחרוזת ענברים ו/או כל תכשיט אחר לפעוטות וילדים – תחת השגחת מבוגר בלבד ובאחריות הורי הפעוט בלבד. אין החברה אחראית על השימוש במוצריה.
  • ענידת מחרוזת ענברים לפעוטות החל מגיל שלושה חודשים ומעלה ורק תחת השגחת מבוגר אחראי ובאחריות הורי הפעוט בלבד. יש להסיר את מחרוזת הענברים לפני השינה.
  • מחרוזת ענברים נועדה לענידה ולא ללעיסה. אין ללעוס את הענברים או להכניסם לפה
 4. סמכות שיפוט
  • התקנון יפורש וידון בהתאם ועל-פי חוקי מדינת ישראל.
  • סמכות השיפוט הבלעדית בכל הקשור לתקנון זה נתונה רק לבתי המשפט בעיר ירושלים.